תקנון


 

הגלישה והשימוש באתר iGOBiz™ כפופה להסכמתך המקדמית לכל הוראות תקנון זה. תקנון זה הינו הסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעילת האתר והוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ובתכניו, והוא יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעילת האתר. לפיכך הינך מתבקש לקרוא את התנאים המפורטים בתקנון זה במלואם בעיון ובקפידה טרם עשיית שימוש כלשהו באתר iGOBiz™ ו/או בתכניו ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו.

כללי

1.              iGOBiz™ (להלן: ''האתר'') המופעל על ידי חברת ג'י.פי.אס ויותר בע"מ מרחוב הנדיב 71, הרצליה ("החברה") הינו אתר חדשני המשמש הן כמדריך לחיפוש עסקי המאפשר לכל בית עסק להופיע ולהיות מסווג במדריך ואף לקבל מגוון שירותים והן כפלטפורמה חדשנית לביצוע חיפוש כתובות, בניית מסלול נסיעה ועוד המאפשרת אינטגרצית נתונים עם מכשירי טלפון חכמים (SmartPhones).  

2.              החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים באתר, בתכונותיו ובשירותיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים או תכונות כפי שיידרש מעת לעת.

3.              האתר מאובטח בתקן PCI DSS, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע, באמצעותה המידע בדבר הפרטים האישיים של משתמשי האתר בכלל ופרטי כרטיס האשראי של המזמינים באמצעותו בפרט, מוצפנים ומאובטחים.

4.              האתר, השירותים המוצעים במסגרתו והמידע הכלול בו, נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש בהם למטרה מסחרית ו/או למטרת רווח כלשהי ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב - הינו אסור בהחלט. 

5.              תנאי תקנון זה יחולו על השימוש באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו בכל אמצעי שהוא, לרבות אך לא למעט, מחשבים, טאבלטים, טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכיוצא באלה.

6.              החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ובמקרה שתעשה שימוש בזכות זו יחול תוקפו של שינוי הוראות התקנון מרגע פרסומו.

7.              האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

8.              כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

 

הסכמה לתנאי השימוש

9.              לידיעתך, עשיית שימוש כלשהו באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג בהתאם לכל הוראות תקנון זה. מטעם זה, אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

10.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.

11.          בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

11.1.          התחזות לרבות מסירת תיאור מסולף ו/או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו.

11.2.          ביצוע כל פעולה אשר נועדה להטעות ו/או להערים על משתמש או על גוף כלשהו.

11.3.          ביצוע כל פעולה אשר יש בה להרוס ו/או להפריע ו/או או להגביל את השימוש באתר ו/או במחשבי החברה.

11.4.          ביצוע כל פעולה אשר יש בה משום פגיעה, בכל דרך שהיא,  בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה ו/או אשר מוקנות לחברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם.

11.5.          ביצוע כל פעולה אשר יש בה משום התחקות ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הטרדה בכל דרך שהיא כל אדם ו/או ארגון.

11.6.          ביצוע כל פעולה אשר יש בה משום מסחר ו/או מכירה ו/או הפצה ו/או שיווק וכיוצא באלה שימושים של כל מידע המופיע באתר.

11.7.          הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר ו/או באמצעותם.

11.8.          שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש (כולם ו/או כל אחד מהם) של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה והאתר. 

11.9.          כל שימוש באתר ו/או בחלק ממנו במסגרת של אתרי אינטרנט אחרים, ובכלל זאת הצבת האתר, או חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או שימוש בתכנים של האתר ובבסיסי המידע שבו.

11.10.      שימוש בכל אמצעי או כלי המתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה, לרבות בסיסי המידע.

11.11.      להפריע בכל דרך לפעולתו התקינה והרציפה של האתר.

11.12.      לאסוף ו/או לאגור מידע מהאתר לצרכים מסחריים ו/או למטרות כלכליות ו/או למטרות הנוגדות כל דין.

12.          הינך מסכים ומאשר כי כל הפרה והפרה של תנאי מתנאי תקנון זה תחייב אותך בתשלום פיצוי מוסכם בסך 500 ₪, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את מלוא הנזקים, ממוניים ושאינם ממוניים, שייגרמו לה כתוצאה מהפרתך.

13.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לבטל ו/או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי ו/או מעודכן ו/או שלם ו/או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת. 

הרשמה לאתר והוספת פרטי בית עסק

14.          ביצוע מספר פעולות באתר (כגון הוספת פרטי בית עסק למדריך העסקים) מחייב ביצוע הליך הרשמה לאתר במסגרתו תתבקש למסור פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטים נוספים כגון אמצעי תשלום, אם וככל שידרשו. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באתר ללא תקלות, עליך להקפיד על מסירת פרטים אמיתיים, מדויקים, נכונים ומלאים אודותיך כמתבקש בהליך ההרשמה וכמו כן, הינך מתחייב לעדכן את פרטי המידע שמסרת בהליך ההרשמה מיד עם היוודע לך על שינוי בהם או באיזה מהם וזאת במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

15.          כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר תתבקש לבחור בסיסמה אשר תשמש לצורך זיהויך לצורך קבלת שירותי האתר. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ואתה מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בה ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

16.          למען הסר ספק יוסבר, כי על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים הדרושים בהליך ההרשמה לאתר ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא יהיה באפשרותך להשלים את הליך ההרשמה וימנע ממך מלבצע את הפעולות באתר אשר ביצוען מחייב הרשמה.

אספקת השירותים ותנאי ביטול עסקה

17.          פרטי עסק אשר הוזנו במדריך העסקים של האתר יופיעו במנגנון החיפוש של האתר בתוך 48 שעות (בימי עסקים א'-ה') שתחילתן ברגע השלמת תהליך ההרשמה והוספת פרטי בית העסק וזאת בכפוף לאישור הפרסום על-ידי החברה ובכפוף להתאמת פרטי בית העסק ויתר הנתונים אשר נמסרו במסגרת תהליך ההרשמה לתנאי תקנון זה.

18.         בכל מקרה של אי-פרסום פרטי בית העסק לרבות במקרה בו נדרשים לחברה פרטים נוספים לצורך פרסום פרטי בית העסק, תיצור החברה קשר ראשוני עם הלקוח לצורך העניין בתוך 48 שעות (בימי עסקים א'-ה') שתחילתן ברגע השלמת תהליך ההרשמה והוספת פרטי בית העסק וזאת באמצעות פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על-ידי הלקוח כחלק מתהליך ההרשמה לאתר. 

ביטול רכישת שירות

19.          הלקוח רוכש השירות יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהוקנו על פיו.

מדיניות שימוש בדואר אלקטרוני

כחלק משירותי האתר, מאפשרת החברה משלוח הודעות דואר אלקטרוני באמצעות מערכת האתר במסגרתן נשלחים לנמען ההודעה פרטים אודות בית עסק, דרך ההתקשרות עימו ואופן ההגעה אליו ועוד ("הודעות הדואר האלקטרוני").

20.          החברה מסכימה כי תשתמש בשירות הודעות הדואר האלקטרוני שלה ובלבד כי תעשה זאת בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות השימוש החלים על שירותים אלה להלן.

21.          החברה אינה מתחייבת כי שירותי הודעות הדואר האלקטרוני יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ובכל מקרה היא לא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.

22.          ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי שירות הודעות הדואר האלקטרוני מיועד לשימוש פרטי בלבד ואסור בתכלית האיסור להשתמש בשירות זה לצרכים מסחריים כלשהם.

23.          ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור מוחלט על משלוח הודעות דואר אלקטרוני לנמענים אשר לא קיבלו את אישורך המפורש לקבלתן וחל איסור מוחלט על התחזות לכל גורם שהוא במשלוח הודעות הדואר האלקטרוני.

24.          ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום את אפשרותך לשלוח הודעות דואר אלקטרוני אם יתקיים חשש כלשהו כי פעלת בניגוד לתנאי תקנון זה.

25.          ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי החברה תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור את פרטי שולח הודעת דואר האלקטרוני שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.

26.          בנוסף לכל האמור, מתנה החברה את השימוש בשירות הודעות הדואר האלקטרוני במילוי מלא ומדויק אחר מדיניות אי-משלוח דואר הזבל המפורטת להלן.


איסור על דואר זבל

החברה מתנגדת לחלוטין לתופעת דואר הזבל והיא נוקטת במירב האמצעים למניעת האפשרות למשלוח דואר זבל באמצעות שירותי הודעות הדואר האלקטרוני.מבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש בשירות הודעות הדואר האלקטרוני מהווה הסכמה מפורשת מצידך לכל אחד ואחד מן התנאים וההגבלות הבאים:

 

27.          נאסר עליך לעשות כל שימוש בשירות הודעות הדואר האלקטרוני לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי האתר ו/או החברה.

28.          נאסר עליך לעשות כל שימוש בשירות הודעות הדואר האלקטרוני תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, ובין היתר נאסר עליך להשתמש בשירותי הודעות הדואר האלקטרוני תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.

29.          כל אחת מההתנהגויות המפורטות להלן מהווה דוגמא בלבד להפרה מדיניות אי-משלוח דואר הזבל, בין אם מתבצעת במעשה ובין אם מתבצעת במחדל, בין אם ננקטת במישרין ובין אם ננקטת בעקיפין:

29.1.          משלוח הודעת דואר אלקטרוני לנמען שלא ביקש לקבלו;

29.2.          הטעיית נמען בנוגע להודעת דואר אלקטרוני שהוא מקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעייה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני;

29.3.          משלוח המוני של דואר אלקטרוני (bulk email);

29.4.          שימוש או גרימת שימוש במחשב, או בכל חומרה או תוכנה לצורך ביצוע אחד או יותר מההתנהגויות המפורטות מעלה.

30.         כל הנוקט אחת או יותר מההתנהגויות האמורות ייחשב כמפר מדיניות איסור משלוח דואר זבל והוא מסכים מראש כי יחויב בתשלום פיצוי מוסכם בסך 1,500 ₪ בגין כל הודעה.

31.         רשימת ההתנהגויות האמורות אינה ממצה וייתכנו התנהגויות נוספות המהוות הפרה של מדיניות איסור משלוח דואר זבל.

32.         בכל מקרה של הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל או חשש להפרתה, תהא החברה זכאית לנקוט נגדך בכל ההליכים המשפטיים להם היא זכאית על-פי דין וכן לסיים כל שירות אותו אתה רשאי או זכאי לקבל. כמו כן, ככל שתוגש כנגד החברה תביעה ו/או דרישה לפיצוי בגין הפרתך את מדיניות איסור משלוח דואר זבל, תהא החברה זכאית ממך לשיפוי מלא בגין כל ההוצאות אשר תיגרמנה לה, ללא יוצא מן הכלל.

33.         לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.

סודיות ומדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך באתר ואת סודיות המידע הקשור אליך.

34.          כאמור, אינך חייב למלא את כל הפרטים האישיים הדרושים לצורך הרשמה לאתר, אולם אם לא תמלא את הפרטים האישיים המופיעים בשדות החובה לא תוכל ליהנות מחלק משירותי האתר.

35.          החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר למעט במקרים הבאים:

35.1.          אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;

35.2.          אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

35.3.          אם הפרת את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

35.4.          אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;

35.5.          בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

36.          החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.  עם זאת מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח מניעת התרחשותם של מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי כלשהו לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך.

37.          החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והמוצרים או השירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

38.          בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008, תהא החברה רשאית לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני הכוללות פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (להלן: "דברי פרסומת").

39.          החברה מכבדת את פרטיותך. בהתאם לחוק, ניתנת לך בזאת הזדמנות להודיע לחברה אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת התפוצה האמור, ואף אם לא תודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של החברה ו/או האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני.

 

תוכן גולשים- מגבלות, זכויות ואחריות

40.          חלק מהמידע המופיע באתר אודות בתי עסק ופרטיהם מקורו בגולשים ולא במערכת האתר או בחברה. בהקשר זה מובהר וידוע לך כגולש כי הינך מאשר ומסכים כי בשום אופן לא תהא זכאי לתמורה כלשהי מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או מצדדים שלישיים שפרטיהם מופיעים באתר, במישרין או בעקיפין, עבור תכנים ומידע שהעברת לאתר ועצם משלוח המידע והתכנים מהווה הסכמה לתנאי מקדמי זה.

41.          יחד עם זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני הגולשים בהעברת מידע ותכנים לאתר, רשאית (אך לא חייבת) החברה לבדוק את המידע והתכנים הנמסרים לאתר לפני פרסומם והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

42.          החברה אינה נושאת בכל אחריות לתוכן גולשים. האחריות הבלעדית למידע ולתכני גולשים ולכל תוצאה הנובעת ממידע ותכני הגולשים ו/או ההסתמכות עליהם, חלה על הגולש שמסרם לפרסום. מידע ותכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

43.          הזכות הבלעדית להחליט אם לפרסם מידע ותכנים באתר ו/או איזה חלק מהמידע והתכנים לפרסם ו/או באיזה מקום באתר יפורסמו המידע והתכנים, נתונה באופן בלעדי לאתר ולחברה והגולש מעביר המידע והתכנים לא ישמע בכל טענה בנושא זה.

44.          בעת שיגור או מסירת מידע ותכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שמסירת מידע ותכנים כאלה תהיה מורשית וחוקית.

45.          מבלי לגרוע מכל מגבלה החלה לפי כל דין ו/או תנאי תקנון זה, חל איסור מוחלט על הגולשים, לפרסם באתר את מידע ותכנים לא-חוקיים ובין היתר חל איסור על פרסום המידע והתכנים הבאים:

45.1.          כל מידע או תוכן שלגביו ידוע לגולש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף;

45.2.          כל מידע או תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

45.3.          כל מידע או תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

45.4.          כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

45.5.          כל מידע או תוכן המהווה לשון הרע על אדם או גוף, או הפוגע בפרטיותם או בשמם הטוב;

45.6.          כל מידע או תוכן המזהה אישית אנשים ו/או בתי עסק, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

45.7.          כל מידע או תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

45.8.          כל מידע או תוכן שיש בו עידוד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או כל אפליה מכל מין וסוג שהוא.

45.9.          כל מידע או תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

45.10.      כל מידע או תוכן אשר עלול להטעות צרכן ו/או משקיעים;

45.11.      כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

46.          החברה רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל מידע או תוכן שיימסר על-ידי גולש בכל עת ובפרט במקרים בהם תמצא כי הופרו תנאי תקנון זה ו/או בוצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה ו/או במי מטעמה, בצדדים שלישיים ועוד. בנוסף, החברה רשאית למנוע מגולש מסוים מלפרסם מידע ו/או תכנים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

47.          מבלי לגרוע מסמכויותיה, מובהר בזאת כי לחברה שמורה הזכות למחוק ו/או לערוך ו/או לבצע כל שינוי במידע ו/או בתוכן שימסר לה על ידי גולשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

48.          לתשומת לב הגולשים המוסרים מידע או תכנים לפרסום באתר: המידע והתכנים שתמסרו לפרסום באתר חשופים לכל משתמשי האינטרנט באשר הם. לפיכך, הינכם חייבים לנהוג בתבונה ובזהירות רבה במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון).

49.          יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע ולתכנים המתפרסמים באתר. הסתמכות על מידע ועל תכנים המפורסמים באתר היא על אחריות הגולשים בלבד.

50.          בעשיית שימוש באתר, במידע המוצג בו ובתכניו, על הגולשים לצאת מנקודת הנחה כי החברה ו/או מי מטעמה אינם בודקים את אמיתות המידע ו/או תוכן הגולשים וכי המידע ותוכן הגולשים אינו מתפרסם מטעם החברה או האתר, ולפיכך הם אינם אחראים למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי המידע והתכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

51.          מובהר כי עצם העברת ומסירת מידע ותכנים לאתר, מהווה אישור והסכמה של מעביר התכנים לפרסומם ומהווה הצהרה מטעם הגולש מעביר המידע והתכנים כי הינו היוצר ו/או הבעלים של מלוא הזכויות במידע ובתכנים המועברים ו/או בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לגולש מעביר התכנים למסור את המידע והתכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

52.          עצם מסירת המידע והתכנים לפרסום באתר מקנה לחברה ולאתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש במידע ובתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתם, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

 

מדיניות "הודעה והסרה"

מאחר וחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר אודות בתי עסק ופרטיהם מקורו בגולשים ולא במערכת האתר או בחברה, גיבשה החברה מדיניות ברורה ומוצהרת למניעת שימוש פסול בשירותי האתר ולמניעת כל שימוש העלול לפגוע בניגוד לכל דין בגורם כלשהו. לפיכך, כל אדם אשר רואה עצמו כנפגע ממידע ו/או מתוכן כלשהו אשר פורסם באתר, רשאי לפנות לחברה בבקשה להסרת המידע ו/או התוכן האמור (להלן: "בקשת הסרה").

53.          הפניה לחברה בבקשת הסרה תתבצע על-ידי הנפגע עצמו ו/או מי שמונה כדין לפנות בשמו של הנפגע וקיבל ממנו ייפוי כוח מפורש ובכתב למטרה זו.למען הסר ספק, מובהר בזאת כי פניות אשר תגענה מגורמים אחרים, ובכלל זה פניות מטעם צד ג' בלא ייפוי כוח כדין, לא תטופלנה.

54.          בקשות הסרה לא תטופלנה אלא אם שמו של הנפגע מופיע במפורש במידע או בתוכן הנטען כפוגע ו/או באם ברור לאדם סביר כי המידע או התוכן מכוון כלפי אדם ספציפי, על-אף ששמו אינו מופיע במידע או בתוכן במפורש.

55.          האתר יטפל בכל בקשת הסרה העומדת בכל התנאים דלעיל ואופן הפניה כדלקמן:

55.1.          הפונה יודיע לחברה על הפגיעה לכאורה באמצעות משלוח הודעת דואר-אלקטרוני לכתובת office@igobiz.co.il (להלן: "הפנייה").

55.2.          בכותרת הפנייה יציין הפונה: "בקשה להסרת מידע או תוכן".

55.3.          הפונה יפרט בפנייתו את כל הפרטים הבאים, ללא יוצא מן הכלל:

55.3.1.        מראה המקום המדויק של המידע או התוכן הנטען כפוגע (קישור) או צילום מסך של המידע או התוכן כפי שהם מוצגים באתר (Printscreen).

55.3.2.        זהות הנפגע, לרבות שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני אמיתית, כתובת מגורים אמיתית ומספר טלפון תקף באמצעותו ניתן ליצור קשר עם הפונה.

55.3.3.        מהות הפגיעה לכאורה.

55.3.4.        הפונה יצהיר אילו פרטי מידע או תוכן הינם אמת ואילו הנם שקריים.

55.3.5.        הפונה יצהיר כי המידע או התוכן הנטען מהווה לשון הרע ו/או פוגע בזכותו לפרטיות ו/או פוגע בזכויותיו הקנייניות ו/או בזכות אחרת ו/או יצהיר על סיבת אי חוקיותה של ההודעה.

55.3.6.        הפונה יצהיר בפנייתו כי עם הסרת המידע או התוכן אין ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם וכי לא ינקוט בכל הליך משפטי ו/או יצרף להליך משפטי את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין המידע או התוכן הנטען כפוגע.

56.          היה ולאחר קבלת הפניה תשתכנע החברה כי המידע או התוכן הינו פוגעני ו/או פסול ו/או מנוגד לכל דין, תמחק החברה את המידע או התוכן תוך 72 שעות מרגע קבלת הפניה.

 

הגבלה או הסרה של תכנים מהאתר

57.          בעשיית שימוש באתר הינך מתחייב השימוש שייעשה על ידך כפוף לכל דין וכי אתה, ואתה בלבד, תהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל אשר ייעשה באמצעותך ו/או חשבונך ו/או סיסמתך.

58.          החברה רשאית לסרב לפרסם באתר תכנים, אשר לדעתה מפרים או עלולים להפר הוראות כל דין ו/או איזה מתנאי תקנון זה  ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, ומבלי שתהיה חייבת במתן הסבר ו/או הודעה מוקדמת כלשהי בעניין. 

59.          כתנאי לשימושך באתר, בשירותיו ובתכניו, הינך מתחייב להימנע מלפרסם באתר ומתחייב שלא לפרסם את התכנים הבאים (בכל אמצעי שהוא לרבות בכתב, בקול, בתמונה, בציור, בגרפיקה,  באיורים, בעיצוב וכיוצא באלה): תכנים בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, בלתי מוסריים, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, עלולים לפגוע בקבוצות אוכלוסיה כלשהי, זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. הינך מתחייב כי אין במידע ו/או בתכנים המפורסמים על ידך כל פגיעה בזכויות קניין בכלל, וכי אין התכנים המפורסמים על ידך מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. הינך מצהיר כי ידוע לך שהחברה רשאית להסיר כל פרסום כנ"ל בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מוקדמת.

60.           במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, מידע ו/או תכנים הנחזים כלא תקינים ו/או לא חוקיים ו/או לא מוסריים ו/או מנוגדים להוראות תקנון זה, הנך מתחייב להודיע על כך למנהלי האתר.

61.          הנך מתחייב שלא להפריע לשימושו של כל אדם ו/או ארגון כלשהו באתר.

 

קניין רוחני

62.          האתר מכיל חומרים שונים הזכאים להגנות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, מפות, קבצים, תמונות וגרפיקה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועד.

63.          המשתמש אינו רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של האתר ו/או נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל הזכות במקרה ואין זו החברה.

 

הגבלת אחריות

64.          האתר, לרבות כל השירותים, המידע והתוכן הכלולים בו, מוצגים למשתמשים במצבם כפי שהם (as is). החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין,  ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

65.          למען הסר ספק מובהר כי אין במידע המפורסם באתר ו/או בתוכן המפורסם באתר, לרבות פרטי העסקים והמפות, משום משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת ו/או המלצה.

66.          החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים להתאמת שירותי האתר, המידע והתוכן המוצגים בו לצרכי ו/או למטרות המשתמש.

67.          החברה פועלת במידת האפשר על מנת לוודא כי המידע המפורסם באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי-דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

68.          החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם מתחייבים ואינם אחראים לזמינות האתר, לפעולתו הרציפה, לשירותים, למידע ולתוכן המפורסמים במסגרתו, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים למציאות, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.

69.          החברה או מי מטעמה, לא תהא אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע, במפות ובתוכן המפורסם במסגרתו ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת מידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

70.          החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות סמלילים (Logo's), פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את החברה או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.

71.          מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה או מי מטעמה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

72.          החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

73.          הודעה לגבי הסיכון של וירוסי מחשב. החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לכל וירוס או כל תוכנה זדונית אחרת שהיא שהמשתמשים באתר עשויים לקבל למחשביהם ו/או לכל התקן תוכנה או חומרה שברשותם. החברה עושה כל מאמץ אפשרי למניעת משלוח וירוסים ותוכנות זדוניות, אך בעקבות אופי פעילות האתר באמצעות רשת האינטרנט, וירוסים עלולים להישלח בכל זאת. החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לכל וירוס או תוכנה זדונית שנשלחו בטעות ואינה אחראית לכל נזק הנובע משליחה של וירוסים. לפיכך, אחריותך כמשתמש לפעול במשנה זהירות ולנקוט בכל אמצעי סביר לצורך מניעת חדירת וירוסים ותוכנות זדוניות אחרות למחשבך האישי ו/או לכל התקן תוכנה או חומרה אחר שברשותך ולצורך העניין ממליצה החברה לבצע סריקת וירוסים למחשבך האישי וכן לכל התקן תוכנה ו/או חומרה אחר שברשותך לפני ואחרי עשיית שימוש באתר.

 

קישורים של צד שלישי

74.          קישורים יוצאים. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של החברה לגבי תוכנם ו/או טיבם של אתרים מקושרים אלה לרבות השירותים ו/או התכנים המוצעים במסגרתם. החברה אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, לדיוק, לרמת הביצועים או לאיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. החברה אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, אתה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שים לב כי שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל תקנון, מדיניות ותנאי שימוש החלים באתרים המקושרים עצמם, לרבות מדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים.

75.          קישורים נכנסים. הצבת קישור לכל עמוד של אתר האינטרנט פרט לעמוד הבית http://www.igobiz.co.il  - הינו אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור מפורש עם החברה. הצבת קישור לעמוד הבית http://www.igobiz.co.il  הינה מותרת רק בתנאים הבאים: (א) הקישור יוצב כקישור בלבד ללא העתקת תוכן כלשהו מהאתר. (ב) הקישור לא יוצב באופן שישתמע ממנו ו/או ירמז באמצעותו כאילו החברה ממליצה על מציב הקישור או על האתר בו הוצב הקישור או על מוצריהם (ג) מציב הקישור לא יציג מצג-שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו ו/או ליחסי מי מטעמו עם החברה (ד) מציב הקישור לא יציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של החברה וכן (ה) מציב הקישור לא ישתמש בכל סמל או סימן של  החברה ללא רשות מפורשת בכתב של החברה.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

76.          על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט במחוז תל אביב–יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר.

77.          עובר לאישור תקנון זה הינך מוזמן לפנות לחברה לצורך ניהול משא ומתן בעניין תנאיו או איזה מהם. באישור התקנון כהוויתו ו/או בעשיית שימוש באתר הינך מאשר כי לא תעלה מצידך כל טענה לפיה תקנון זה מהווה "חוזה אחיד" כמשמעות הביטוי בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, וכן כי לא תעלה מצידך טענה לפיה בעניין פרשנות תקנון יש להחיל את "כלל הפרשנות נגד המנסח".